Въпрос към Европейската комисия относно подкрепа за европейските и българските пчелари

10 Юни, 2020 518

Подкрепата за пчеларите, предвидена в стратегията „От фермата до вилицата“, предвид важната им роля за биоразнообразието и земеделието

В новите си предложения за стратегии за биоразнообразието и „От фермата до вилицата“, Европейската комисия поставя на централно място земеделските практики, които подпомагат постигането на целите за биоразнообразието и климата за 2030 и 2050 година. Измежду тях е запазването и възстановяването на европейските гори.

 

Една от предложените мерки е въвеждането на „еко-схеми“, които да се отпускат на тези земеделци, които използват особено полезни за биоразнообразието практики. Комисарят по земеделието Януш Войчеховски поясни пред комисията ЕНВИ на 4 юни 2020, че схемите ще предоставят финансиране над възможното чрез Общата селскостопанска политика.

 

Като се има предвид, че според данни на комисията 4 от 5 растения имат нужда от опрашване и земеделската стойност на опрашителите, и пчелите на първо място, в Европа е 15 милиарда евро. Като се вземе предвид и факта, че взаимните ползи от пчеларството и горското стопанство са широко приети.

 

Възнамерява ли Комисията да определи пчеларството като земеделска дейност с особена обществена и икономическа полза и да създаде условия за увеличаване на субсидиите за пчеларство?

 

Ще въведе ли Комисията, като част от новите стратегии, еко-схеми за опрашаване на дивата природа и на земеделските територии. Възнамерява ли да включи опрашаването на горите като специална графа в такива еко-схеми?

Сподели: