www.24chasa.bg - Как гласуваха българските евродепутати по поправките в резолюцията за България

08 Октомври, 2020 185

Европейската народна партия внесе поправки в резолюцията за България на Комисията на европарламента по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи LIBE, инициирана от Радан Кънев и Елена Йончева. Те бяха отхвърлени с гласуване днес, а самата резолюция ще бъде гласувана от Европарламента около 17 ч. Как гласуваха българските евродепутати?


За ОМО Илинден остана текстът:


15... осъжда всички случаи на слово на омразата, дискриминация и враждебност срещу хора от ромски произход, жени, ЛГБТИ лица и лица, принадлежащи към други малцинствени групи – въпрос, който продължава да буди сериозна загриженост; призовава органите да реагират енергично при случаи на слово на омразата, включително от страна на високопоставени политици, да засилят правната защита срещу дискриминацията и престъпленията от омраза и ефективно да разследват и подлагат на наказателно преследване тези престъпления; приветства съдебната забрана на ежегодния неонацистки „Луков марш“ и започването на разследване на организацията, стояща в основата му – „БНС“; призовава българското правителство да засили сътрудничеството с международните и местните наблюдатели на правата на човека и да предприеме всички необходими мерки за ефективна защита на правата на малцинствата, по- специално правата на свобода на изразяване на мнение и свобода на сдружаване, включително чрез изпълнение на съответните решения на Европейския съд по правата на човека13; призовава българските органи и длъжностни лица да осъждат категорично всички актове на насилие и слово на омразата срещу малцинства;


Бележка под линия 13 Решения от 19 януари 2006 г., Обединена македонска организация Илинден и други с/у България (жалба № 59491/00); 18 октомври 2011 г., Обединена македонска организация Илинден и други с/у България (№ 2) (жалба № 34960/04); 11 януари 2018 г., Обединена македонска организация Илинден и други с/у България (№ 3) (жалба № 29496/16) и от 11 януари 2018 г., Йордан Иванов и други с/у България (жалба № 70502/13).


За изтриването на този текст гласуваха: от ЕНП - Ковачев, Радев, Адемов, Новаков, Майдел, Йорданов, Кънев, от ЕКР - Джамбазки, Слабаков


За оставането на този текст в резолюцията, тоест в подкрепа на ОМО Илинден са гласували: Обнови Европа - Алиева-Вели, Михайлова, Кючюк, от Социалистите - Христов, Пенкова, Станишев, Йончева, Витанов


Остана текстът, в който се призовава за ратифициране на Истанбулската конвенция:


17. отбелязва решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. относно несъответствието на Истанбулската конвенция с Конституцията на България; изразява съжаление, че това решение възпрепятства България да ратифицира Конвенцията; изразява дълбока загриженост, че продължава публично да се говори по отрицателен и изопачаващ начин за Конвенцията под влияние на широкоразпространената кампания за дезинформация и оклеветяване, която последва негативното отразяване на темата от различни медии, за които се твърди, че имат връзки с правителствени и опозиционни партии; това е още по- обезпокоително поради участието на политици и политически партии, представени в българския парламент; изразява загриженост, че продължаващото отрицателно отношение към Конвенцията допълнително допринася за стигматизирането на уязвимите групи, изложени на риск от основано на пола насилие, чието положение е особено утежнено от COVID-19 и ограничителните мерки в цяла Европа, включително в България, и допълнително одързостява извършителите на престъпления, основани на пола, и им дава усещане за безнаказаност; изразява съжаление, че неотдавнашните промени в Наказателния кодекс, които въведоха по-строги наказания за насилието, основано на пола, се оказаха недостатъчни, за да се справят със сложността на проблема и преди всичко да го предотвратяват; поради това призовава българските органи да засилят превенцията и борбата срещу домашното насилие, да направят необходимото, за да се даде възможност за ратифициране на Конвенцията от Истанбул, и да въведат колкото е възможно повече елементи от Конвенцията, които съответстват на конституционния ред в България, като същевременно търсят по-широко решение за останалите елементи, както и да увеличат броя на защитените домове и другите социални услуги, необходими за подкрепа на жертвите на домашно насилие;


За изтриване на параграфа относно Истанбулската конвенция са гласували – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков и Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.
За оставане на текста за Истанбулската конвенция, са гласували - от ЕНП: Кънев; от Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова.


Социалистите - Христов, Пенкова, Станишев, Витанов и Йончева - са се въздържали.


Не беше прието предложението за изтриване на текста призоваващ за разглеждане на положението на съпрузите и родителите от един и същи пол и да се създаде подходяща правна рамка, даваща еднакви права на всички двойки:


18... счита, че е необходимо да се премахне дискриминацията срещу лица, основана на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност, както в законодателството, така и в практиката във всички области; призовава българските органи да изменят Закона за защита от дискриминация, за да включат изрично половата идентичност като основание за дискриминация; призовава българските органи да изменят действащия Наказателен кодекс, за да включат в обхвата му престъпленията от омраза и словото на омразата въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на полова принадлежност и полови белези; призовава българските органи да приложат съответната съдебна практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека и в този контекст да обърнат внимание на положението на съпрузите и родителите от един и същи пол, за да се гарантира упражняването на правото на недискриминация от правна и фактическа гледна точка и да се създаде подходяща правна рамка, даваща еднакви права на всички двойки;


За изтриване на текста относно съпрузите и родителите от един и същи пол са гласували – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Майдел, Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков


За оставане на текста са гласували: от ЕНП: Кънев, от Възобнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк, Михайлова; от СД: Христов, Пенкова, Станишев, Витанов и Йончева.


Въздържали се по текста от ЕНП: Ковачев и Новаков.


Беше приет текстът за водене на кампания на турски език


Й. като има предвид, че Венецианската комисия и БДИПЧ към ОССЕ са установили, че българският Изборен кодекс възпрепятства езиковото многообразие и правото на глас на гражданите, живеещи в чужбина


Бележка под линия: 5 Съвместно становище на Венецианската комисия и БДИПЧ към ОССЕ относно измененията в Изборния кодекс в България, 19 юни 2017 г., CDL-AD(2017)016.


За изтриване на текста за кампанията на турски език са гласували – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Кънев, Ковачев, Майдел, Новаков, Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков; от Социалистите: Христов, Пенкова, Станишев, Витанов, Йончева


За оставане на текста са гласували: от Възобнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк, Михайлова;


 Остана текстът с критики към България за изселванията на роми във Войводиново и затваряне на някои населени с роми места по време на пандемията. 


16... изразява съжаление за атмосферата на враждебност срещу хората от ромски произход в някои населени общности, особено срещу онези, които е трябвало да напуснат домовете си след протестни събирания, насочени срещу техните общности, в няколко селища; изразява съжаление във връзка с тормоза и насилственото прогонване от домовете на роми в района на Войводиново; призовава органите спешно да вземат мерки за положението на засегнатите лица; счита, че следва да се продължи с решителните мерки за подобряване на общото положение с жилищното настаняване на хората от ромски произход; счита, че е необходимо да се премахне напълно образователната сегрегация на децата от ромски произход; призовава органите да прекратят словото на омраза и расовата дискриминация срещу хора от ромското малцинство в отговор на COVID-19 и да спрат полицейските операции, насочени срещу ромски квартали по време на пандемията;


За изтриване на параграфа относно Войводиново са гласували – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Кънев, Ковачев, Майдел, Новаков и Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.


За оставане на текста за ромите са гласували – от Възобнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова и от Социалистите: Христов, Пенкова, Станишев, Витанов и Йончева.


В резолюцията има текст по параграф. Л за корупцията:


Л. като има предвид, че през изминалите години има множество сигнали за злоупотреби с фондове на Съюза в България и те следва да бъдат разследвани изчерпателно; като има предвид, че през изминалите месеци българските граждани станаха свидетели на голям брой твърдения за корупция по високите етажи на властта, някои от които пряко засягаха министър-председателя; като има предвид, че също през изминалите месеци международни медии нееднократно отразяваха възможни връзки между престъпни групи и държавни органи в България;


ЕНП предложи тук да се включат президентът и съветниците му и текстът да се измени така:


Л. като има предвид, че през изминалите месеци българските граждани станаха свидетели на голям брой твърдения за корупция по високите етажи на властта, някои от които пряко засягаха министър-председателя и президента на Република България; като има предвид, че също през изминалите месеци международни медии нееднократно отразяваха възможни връзки между престъпни групи и държавни органи в България и между чужди разузнавателни служби и съветници на президента; във връзка с това приветства решението на българското правителство да изгони дипломати, за които се твърди, че са провеждали военен шпионаж и са събирали информация, класифицирана като държавна тайна, с намерението да я предадат на трета държава;


В подкрепа на изменението гласуваха - от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков и Радев, а от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.


Против изменението и за запазване на оригиналния текст гласуваха - от ЕНП: Кънев и от Социалистите: Витанов, Христов, Пенкова, Станишев и Йончева.


Въздържали се по изменението са Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова.


Не беше прието предложението за включване в текста на параграф за съветниците на президента:


Лa. Като има предвид, че в хода на наказателното производство, образувано и провеждано от българската Специализирана прокуратура, разследващите служители извършиха изчерпателен анализ на събраните доказателства (включително звукозаписи) и установиха, че двама съветници на президента на България са замесени в престъпна дейност; като има предвид по-конкретно, че те са обвинени в длъжностни престъпления, включително в незаконно притежание и съхранение на голям брой документи, носещи гриф по Закона за защита на класифицираната информация и придобити незаконно от Държавна агенция „Разузнаване“, както и в участие в престъпно сдружение за търговия с влияние, като част от престъпната дейност е било и оказването на влияние с цел руски гражданин да получи българско гражданство;


В подкрепа на предложението за включване на този текст бяха - от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков, Радев; от Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова, а от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.


Против включването на текста са гласували - от ЕНП: Кънев, а от Социалистите: Витанов, Христов, Пенкова, Станишев и Йончева.


Не беше прието предложението за включване в текста на параграф за президента:


Лв. като има предвид, че президентът на България, който има конституционно задължение за политическа неутралност, е заел пряка позиция против правителството, поискал е неговата оставка и използва продължаващите протести като платформа за своята позиция;


В подкрепа на предложението за включване на този текст са гласували - от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков, Радев; от Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова, а от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.


Против включването на текста са гласували - от ЕНП: Кънев, а от Социалистите: Витанов, Христов, Пенкова, Станишев и Йончева.


Сподели: